Contents that have the tag: "prosessi"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

 • Tapahtuman tuottamisen prosessin kuvaaminen ja kehittäminen Service Design - mallia hyödyntäen
  Opinnäytetyöni aihe liittyy vahvasti tapahtuma-alaan ja tapahtumien tuottamiseen. Tavoitteeni opinnäytetyössäni on kuvata tapahtuman tuottaminen prosessina ja kehittää sitä havaintojeni pohjalta. Menetelmänä työssäni käytän Service Design - mallia, jonka avulla pystyn kuvaamaan asiakkaan palvelupolun ja poimimaan siitä kohtia, jotka ovat palvelun laadun kannalta merkittäviä. Opinnäytetyössäni tulen seuraamaan tapahtuman tuottamista tapahtumamarkkinointiin erikoistuneen yrityksen näkökulmasta. Yhteistyökumppanini avulla pääsen seuraamaan todellisen tapahtuman tuottamista alusta loppuun.
 • Tietoliikennealan yrityksen tilausketjun prosessien toimivuuden mittaaminen
  Yrityksen sisäisten prosessien toimivuutta tilausketjussa ei todennäköisesti mitata.
 • Mittaristo tilausketjun prosessien mittaamiseen
  Sisäiseen tehokkuuteen liittyvä osaaminen logistiikassa on tärkeää, mutta se ei näy asiakkaalle ja ei täten vaikuta ostopäätökseen. Yrityksen ulkoista tehokkuutta lisäävä logistinen osaaminen on taas hyvä erottautumiskeino kilpailijoista ja näkyy myös asiakkaalle.
 • Viestinnän merkitys sisäisten prosessien tiedottamisessa
  Lähes kaikilla yrityksillä on nykyään käytössään useita eri sisäisiä viestiväyliä. Tuntuu kuitenkin siltä että viestiväylien viestinnällinen potentiaali valuu useassa organisaatiossa hukkaan, sillä organisaatio ei pidä tarpeeksi hyvin huolta kyseisten työkalujen käyttöasteesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.
 • Opinnäytetyön aiheanalyysi johtamisen prosessikuvauksesta
  Työn tavoitteena on johtamisen kehittäminen, laadullisen mittariston käyttöönotto ja mittaustulosten raportoinnin suunnittelu. Opinnäytetyö tulee sisältämään johdannon, toimintaympäristön kuvauksen, teoreettisen viitekehyksen, hankekuvauksen, menetelmäkuvauksen, tuloksien tarkastelun sekä johtopäätökset.